XV Sesja Rady Gminy Mielec cz.1 i cz.2 VIII kadencji 19.06.2020 i 24.06.2020

29.06.2020 odbyła się cz.1 XV sesja Rady Gminy Mielec.

Wyczerpano porządek obrad do pkt. 11 włącznie. Sesja została przerwana, ponieważ, była źle czasowo zaplanowana.
W sali, w której  odbywała się sesja od godz. 16.00 miały być szkolenia komisji wyborczych i z tego względu nie zdążyliśmy zakończyć posiedzenia. Dokończenie przerwanej sesji zaplanowano na 24.06.2020 r. na godz. 9.00.

Uwagi do raportu o stanie gminy M.Kawalec … tu

Uwagi do raportu o stanie gminy A.Klich … tu

Rewelacyjna i bardzo dobrze pokazująca naszą pozycję jako gminy analiza Pana Wojciecha Zaręby … tu

Uwagi do raportu o stanie gminy J.Krawczyk … tu

Bardzo dobra wypowiedź radnego Andrzeja Klicha, mówiąca o inwestycjach … tu

Nagranie z XV sesji cz.1 RGM całość … tu

Dziś 24.06.2020 r. odbyła się 2 część XV sesji. Była to kontynuacja sesji z dnia 19.06.2020 r. Kontynuacja rozpoczęła się od pkt. 12 porządku obrad.

Część 1 sesji i porządek obrad … tu kliknij


Wystąpienie Pana Posła Fryderyka Kapinosa … tu kliknij

wolne wnioski … tu

M.Kawalec w wolnych wnioskach poruszyłem – sesja na sali gimnastycznej, maile z gminy nie są kontynuacją, czas w jakim otrzymałem dokument ze szkoły w Podleszanach, konto na fb Rady Gminy Mielec
… tu kliknijM.Kawalec w wolnych wnioskach poruszyłem –  60 tys. zł do spółek wodnych, rozwiązanie zalewanych posesji z drogi gminnej koło Wolbudu, sprawy melioracji, zamkniętej gmina przez koronawirus … tu kliknij


M.Kawalec w wolnych wnioskach poruszyłem –  sprawa nieodpowiedniego załatwiania mieszkańców, remont dróg kruszywem, a niszczenie dróg asfaltowych,fotowoltaika i przygotowanie do realizacji funduszu sołeckiego Woli Mieleckiej … tu kliknij


M.Kawalec w wolnych wnioskach poruszyłem – remont w SOKiS w Woli Mieleckiej , parkiet w SOKiS Chorzelów, Trześń sprawa przechowywanych koni  … tu kliknij

Nagranie z XV sesji cz.2 RGM całość … tu

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Mielec za 2019 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielec wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru WOLA CHORZELOWSKA II.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec za 2019 r.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Sprawy różne.

Projekty uchwał … tu kliknij

Sesja odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 roku  o godzinie  9.00  w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie.

Komisje: W dniu 15 czerwca 2020 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń)  o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 19 czerwca 2020 r.