XVII Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 07.10.2020

Na sesji doszło do odczytania przez radnego z Woli Mieleckiej Pana Zbigniewa Wicherskiego pisma w którym skarży się na sołtysa Woli Mieleckiej … tu

Moja odpowiedź na sesji na odczytane pismo i zarzuty pod moim adresem … tu

Mój komentarz po sesji, w którym odnoszę się do zarzutu Pana radnego Zbigniewa Wicherskiego … tu

Uchwała w sprawie sprzedaży działki … tu

Sprawy różne – wolne wnioski … tu

Radny J.Krawczyk o zamykaniu dyskusji … tu

Radny M.Kawalec o:
dofinansowaniu przez fundację Animals do sterylizacji zwierząt,
o upomnieniach dla mieszkańców, którzy przez COVID nie zapłacili w czasie podatku,
o remonty dróg tłuczniowych w Woli Mieleckiej,
o zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego,
o MKS z Przecławia, który jest przeładowany i czasami nie zabiera uczniów.
o boiskach wielofunkcyjnych/skazy/wysłałem zdjęcia i nie otrzymałem odpowiedzi
o zdalnych sesjach Rady Gminy
Kiedy zrealizujecie wniosek o nazwę ulicy w Woli Mieleckiej?
Czy gmina wykonała jakieś kroki odnośnie przepchania przepustu pod zatoczką 200m przed Skodą? … tu

M.Kawalec jeszcze o upomnieniach za niezapłacone podatki i:
o przygotowaniu i upublicznieniu mapy dróg gminnych na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dróg służących jako dojazd do pól,
o wykoszenie międzywala po prawej stronie Wisłoki,
o poszerzenie asfaltowego zjazdu od Podleszan w stronę Mielca … tu

Film z sesji … tu kliknij

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia nadania nazwy „Generała Stanisława Maczka” rondu zlokalizowanemu w miejscowości Chorzelów.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Generała Stanisława Sosabowskiego” rondu zlokalizowanemu w miejscowości Chorzelów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  na rzecz Gminy Mielec prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Goleszów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice stanowiącej mienie komunalne Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec części nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany oznaczonej jako działka nr ewid. gr. 484 o powierzchni około 0,05 ha.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec części nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany oznaczonej jako działka nr ewid. gr. 1330/3 o powierzchni około 0,05 ha wraz z służebnością gruntową na rzecz nabywanej działki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec części nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany oznaczonej jako działka nr ewid. gr. 1245/1 o powierzchni około 0,1 ha.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w  sprawie budowy oświetlenia ulicznego
  w miejscowości Chorzelów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 13. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Sprawy różne.

Projekty uchwał … tu


Sesja odbędzie się w dniu 7 października 2020 roku  o godzinie  12.00  w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie.
Komisje:

W dniu 5 października 2020 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 7 października 2020 r.