Zebranie wiejskie 13.09.2020 – Fundusz sołecki i środki własne

Ze względu na krótką obecność Wójta i jego Zastępcy na zebraniu doszło do zmiany porządku zebrania.

Porządek zebrania jaki został przyjęty:

1. Wybór przewodniczącego zebrania.
2. Informacja Wójta na temat planowanych inwestycji w Woli Mieleckiej.
3. Sprawy różne.
4. Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej oraz stanu finansów sołectwa.
5. Informacja sołtysa na temat wykonanego i planowanego funduszu sołeckiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o zaplanowanie zmiany przedsięwzięć w budżecie Gminy Mielec na rok 2020 ze środków budżetu Gminy Mielec w ramach funduszu sołeckiego.
7. Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających na 2021 rok.
8. Informacja sołtysa i dyskusja na temat przeznaczenia środków sołectwa Wola Mielecka w wysokości 28 631,08 zł.
9. Podjęcie uchwały o wydatkowaniu środków finansowych sołectwa Wola Mielecka.

Film z zebrania … tu kliknij

Ad.2 Informacja Wójta na temat planowanych inwestycji w Woli Mieleckiej … tu
Wykonanie dróg asfaltowych i oświetlenia na osiedlu Baranówka,
wykonanie oświetlenia boisk wielofunkcyjnych,
dokończyć odwodnienie na tzw. płytach, plac zabaw, plac z urządzeniami do ćwiczeń,
prywatny inwestor buduje szeregówkę na 16 rodzin,
temat z forum: 30 września samorządy mają czas na złożenie konkretnych propozycji inwestycyjnych, które muszą przekroczyć 400 tys. zł

Ad.3 Sprawy różne … tu kliknij
Przeładowany MKS linii45 Przecław – Mielec.
Przepust pod zatoczką do wyczyszczenia – przystanek po prawej stronie 200m przed SKODĄ,
Odbieranie opon ze sprzętu rolniczego przy zbiórce przedmiotów wielkogabarytowych.
Ułatwienie zwrotu za paliwo od rolników – oświadczenie jednostronne z odpowiedzialnością karną.
Tabliczka/drogowskaz z numerem domu WM371.
Odmalować ścianę na przystanku w WM i nakleić paski odblaskowe na słupki.
Wymiana przepustu na kanale Stawiska pod drogą powiatową przy granicy z Trzcianą.
Krata na kanale Stawiska przed Holandpolem.
Podziękowania dla Prezesa LKS, członków zarządu i wszystkich, którzy bezinteresownie pracują przy tym obiekcie.
Podziękowania dla sponsorów LKS START.
Wyjaśnienie dlaczego nie byłem w kościele z wieńcem.

Ad.4 Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej oraz stanu finansów sołectwa … tu kliknij
W obowiązku do statutu, który w § 9. ust 3 mówi że: Sołtys, co najmniej raz w roku, obowiązany jest składać na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej działalności oraz z działalności rady sołeckiej przedstawiam krótkie sprawozdanie.
Od poprzedniego zebrania wiejskiego, które odbyło się w dniu 09.02.2020 r.
z RS spotykałem się tylko raz ze względu na sytuację związaną z COVID-19.
Było to 18 sierpnia 2020 r. i wspólnie RS przygotowaliśmy projekt do rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2020 i 2021 rok. Jako sołtys i radny od ostatniego zebrania  interweniowałem wiele razy w przeróżnych sprawach. Naprawy dróg, niewykoszonych działek, niedrożnych kanałów
i reagowałem na wiele innych próśb naszych mieszkańców.
Jedną z ważniejszych spraw jaką udało mi się przeforsować, to remont całego kanału Stawiska. Remont ten ma być jeszcze w tym roku ma być wykonany.
Stan finansów:
Po objęciu sołectwa otrzymałem 28 393,34 zł. W dniu 31 maja 2019 r. zostały one zdeponowane na lokatę w Banku PBS. Kwota została podzielona na dwie lokaty 20 tys. Zł i 8 393,34 zł. Lokaty były sześciomiesięczne oprocentowane na 1%. W dniu 24.01.2020 po tym, jak doszło do restrukturyzacji Banku PBS i samorządy straciły część swoich pieniędzy lokaty te przelałem na swoje prywatne konto. Kwota z odsetkami wyniosła 28 508,63 zł, czyli odsetki wyniosły 115,29zł. Na zebraniu w dniu
9 lutego 2020 r. została podjęta uchwała upoważniająca mnie do trzymania tych pieniędzy na swoim koncie. Stan finansów jakie posiada Wola Mielecka na dzień dzisiejszy wynosi 28 631,08 zł.
Po zakończonym terminie lokat w dniu 06 września 2020 r. dokonałem zmian rozbijając te dwie lokaty na trzy lokaty. Są to lokaty tradycyjne oprocentowane na 0,4% i kończą się
06 grudnia 2020 r. Lokaty są podzielone kwoty: 6 500,00 zł  9 000,00 zł  i  13 131,08 zł.

Ad.5 Informacja sołtysa na temat wykonanego i planowanego funduszu sołeckiego … tu kliknij
W 2019 roku podjęliśmy uchwałę, aby z funduszu sołeckiego wykonać następujące zadania:
1 – Wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 103427R w miejscowości Wola Mielecka – 17 045,20 zł.
2 – Remont obiektu komunalnego LKS w miejscowości Wola Mielecka – 12 700 zł.
3 – Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Mieleckiej – 6 000 zł.
4 – Wsparcie finansowe imprezy integracyjnej pod nazwą „Dzień Seniora” – 1 800 zł.

Na 2021 rok mamy do rozdysponowania 42 860,60 zł. Dokonaliśmy zmiany inwestycji na kwotę 17 045,20 zł, którą jeszcze w tym roku chcemy wykorzystać do wykonania oświetlenia koło parkingu. Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 103427R jakie planowaliśmy na ten rok ma szansę zostać wykonane przez gminę łącznie z budową dróg na osiedlu Baranówki, a w to miejsce wykonane zostanie oświetlenie parkingu.

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o zaplanowanie zmiany przedsięwzięć w budżecie Gminy Mielec na rok 2020 ze środków budżetu Gminy Mielec w ramach funduszu sołeckiego … tu kliknij
UCHWAŁA  Nr 2/2020
ZEBRANIA WIEJSKIEGO
SOŁECTWA WOLA MIELECKA
z dnia 13 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia wniosku o zaplanowanie zmiany przedsięwzięć w budżecie Gminy Mielec na rok 2020 ze środków budżetu Gminy Mielec w ramach funduszu sołeckiego.

Na podstawie art. 7  ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim / Dz. U.
z 2014 r. poz. 301 ze zm./.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Wola Mielecka
 postanawia, co następuje:

§ 1. Wnioskuje się do Rady Gminy Mielec o uwzględnienie w budżecie Gminy na 2020 rok zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa Wola Mielecka, który jest zobowiązany przekazać Wójtowi Gminy Mielec wniosek uchwalony przez zebranie wiejskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały 2/2020
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wola Mielecka
z dnia 13 września 2020 r.

Opis przedsięwzięcia :

    • Wykonanie oświetlenia ulicznego przy parkingu w miejscowości Wola Mielecka w kwocie 17 045,20 zł.

Uzasadnienie celowości:
Wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 103427R
w miejscowości  Wola Mielecka, jakie było planowane do realizacji ma szansę zostać wykonane z innego projektu. W to miejsce chcemy wykonać oświetlenie parkingu koło szkoły i obiektów sportowych.
Uzasadnieniem zmiany nazwy części przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji
w 2020 roku jest realizacja tej bardzo potrzebnej inwestycji, szczególnie po powstaniu nowych obiektów sportowych.

Wykonanie tego zadania należy do zadań własnych gminy, będzie służyło poprawie warunków życia mieszkańców i jest zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Uzasadnienie zmian przedsięwzięć:

Wyżej wymienione zadanie nie było przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
na 2020 r. Uchwałą nr 1/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Wola Mielecka z dnia
08.09.2019 r.

Ad.7 Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających na 2021 rok … tu kliknij
UCHWAŁA  Nr 3/2020 ZEBRANIA WIEJSKIEGO
SOŁECTWA Wola Mielecka
z dnia 13 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Mielec
na rok 2021 ze środków budżetu Gminy Mielec w ramach funduszu sołeckiego.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
 /Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami/.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Wola Mielecka
 postanawia, co następuje:

§ 1. Wnioskuje się do Rady Gminy Mielec o uwzględnienie w budżecie Gminy na 2021 rok przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa Wola Mielecka, który jest zobowiązany przekazać Wójtowi Gminy Mielec wniosek uchwalony przez zebranie wiejskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 3/2020
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wola Mielecka
z dnia 13.września 2020 r.

Przedsięwzięcie nr 1 :

Wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych
w miejscowości Wola Mielecka – kwota: 20 000 zł / dwadzieścia tysięcy zł.
    • Uzasadnienie celowości: Wykonanie fragmentu oświetlenia drogi gminnej poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz osób uczęszczających tą drogą. W szczególności poprawi bezpieczeństwo dzieci, które same wracają po zmierzchu do domów.
    • Kalkulacja i zakres kosztów: 20 000 zł / dwadzieścia tysięcy zł.

Przedsięwzięcie nr 2 :

Remont obiektu komunalnego LKS w miejscowości Wola Mielecka – kwota:
20 860,60 zł/ dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt zł. i 60 gr.
    • Uzasadnienie celowości: Wykonanie remontu obiektu LKS pozwoli usunąć niedogodności jakie obecnie dokuczają w funkcjonowaniu klubu sportowego. Remont wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania klubu sportowego.
    • Kalkulacja i zakres kosztów: 20 860,60 zł / dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt zł. i 60 gr.

Przedsięwzięcie nr 3 :

Wsparcie finansowe imprezy integracyjnej pod nazwą „Dzień Seniora” – kwota:
2 000 zł. / dwa tysiące zł.
    • Uzasadnienie celowości: Wsparcie finansowe „Dnia Seniora” pomoże
w organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców Woli Mieleckiej.
    • Kalkulacja i zakres kosztów: 2 000 zł. / dwa tysiące zł.

Ad.8 Informacja sołtysa i dyskusja na temat przeznaczenia środków sołectwa Wola Mielecka w wysokości 28 631,08 zł … tu kliknij

Ad.9 Podjęcie uchwały o wydatkowaniu środków finansowych sołectwa Wola Mieleck … tu kliknij Uchwała nr 4/2020
ZEBRANIA WIEJSKIEGO
SOŁECTWA Wola Mielecka
z dnia 13.09.2020 roku.

W sprawie wydatkowania środków finansowych sołectwa Wola Mielecka.

§1. Zebranie Wiejskie upoważnia Sołtysa Sołectwa Wola Mielecka do wydatkowania środków finansowych sołectwa Wola Mielecka zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, który obejmuje 4 inwestycje.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa Wola Mielecka, który jest zobowiązany do uczestnictwa w realizacji zadań wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§3. Po wykonaniu zadań, Sołtys Sołectwa Wola Mielecka zobowiązany jest do rozliczenia się na Zebraniu Wiejskim z wykonanych zadań i wypłaconych środków finansowych.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 4/2020
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wola Mielecka
z dnia 13.września 2020 r.

Inwestycja nr 1:

Zakup i montaż stojaków rowerowych w okolicach stadionu w miejscowości Wola Mielecka – kwota: 4 000 zł / cztery tysiące zł.

Inwestycja nr 2:
Zakup i montaż monitoringu z minimum ośmioma kamerami w okolicach stadionu w miejscowości Wola Mielecka – kwota: 2 500 zł / dwa tys. pięćset zł.

Inwestycja nr 3:
Zlecenie wykonania projektu oświetlenia boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Wola Mielecka – kwota: 5 000 zł / pięć tysięcy zł.

Inwestycja nr 4:
Wsparcie OSP na inwestycje uzgodnione z Radą Sołecką i Sołtysem –  kwota: 5 000 zł / pięć tysięcy zł.