XXV Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 16.02.2017

W dniu 16.02.2017 r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy Mielec.

 Podczas sesji złożyłem interpelację sprawie poprawy rozwiązań komunikacyjnych na DW984 Mielec-Lisia Góra …tu kliknij

 W wolnych wnioskach poruszyłem sprawy: … kliknij

śliskich dróg gminnych,

metalowej kładki na chodniku w stronę Piątkowca,

rozbudowy przy szkole w Rzędzianowicach,

uszkodzonej przepompowni w Woli Mieleckiej,

nie wywiązywania się sołtysa Woli Mieleckiej ze statutowych obowiązków,

deficytu i zadłużenia gminy w latach 2010 – 2016 – w związku z wpisami na forum

Cała sesja … tu

wolne wnioski … tu

Tabelka pokazująca deficyt i zadłużenie w latach 2010 – 2016

 tu … kliknij aby posłuchać tłumaczenia Pani Skarbnik

20170216

Złożona interpelacja:

20170216 interpelacja www

Porządek obrad:

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych przedszkoli.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami  psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w  Mielcu przy ul. Biernackiego 4a.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Mielec do realizacji projektu parasolowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1. Rozwój OZE.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mielec do reprezentowania Gminy Mielec w zakresie przygotowania
  i realizacji projektu partnerskiego pn. „EKO-ENERGIA W GMINACH:TUSZÓW NARODOWY-MIELEC”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 482 o powierzchni około 0,015 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.

Punkt 13 sesji został zdjęty.


Sesja odbędzie się w dniu 16 lutego  2017 roku  o godzinie  11.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.