XXVIII Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 16.03.2022 – zdalna – ekwiwalent dla OSP, petycje, zapytania, skarga na wójta

W dniu 16.03.2022 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Mielec.

Do sesji włączono punkt obrad dotyczący ekwiwalentu dla strażaków z OSP.

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej mającej siedzibę na terenie Gminy Mielec, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu na kwotę:
16,00 zł (szesnaście złotych) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej;
7,00 zł (siedem złotych) za każdą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym.

Podczas komisji w dniu 14 marca radny Jerzy Krawczyk zaproponował stawki 20 zł i 10 zł za szkolenie. Stawki te na komisji zostały odrzucone.

J.Krawczyk na komisji 2 dni wcześniej proponuje 20 zł i 10 zł … tu kliknij

Podobne stawki co proponował J.Krawczyk zaproponowane już na sesji 16 marca przez radnego Gamracego zyskały przychylność większości radnych.

P.Gamracy proponuje stawki 20 zł i 8 zł … tu kliknij

Chwilę po tym M.Kawalec proponuje stawki 20zł za akcje i 12 zł za szkolenie, ale te stawki zostały odrzucone przez większość radnych.
M.Kawalec proponuje 20 zł  i 12 zł … tu kliknij

A.Klich w sprawie uchwały o programie opieki nad zwierzętami … tu

J.Krawczyk o ekwiwalenicie dla OSP na sesji … tu kliknij

M.Kawalec w sprawie petycji o przejęcie działki 1404/3 w Woli Mieleckiej … tu

Skarga na wójta … tu komisja skargowa

J.Krawczyk o skardze na wójta … tu

M.Kawalec skarga na wójta … tu

M.Kawalec wyjaśnienia do dziwnych zarzutów … tu

Naganne procedowanie nad petycją sołectwa Rzędzianowice. Nawet nie pozwolono autorom petycji zabrać głos na sesji – radny Dziekan wnioskuje o zamknięcie dyskusji przed jej otwarciem na co przystaje przewodniczący … tu

Statut Gminy Mielec mówi: § 17.
1. Przewodniczący rady prowadzi sesję według ustalonego porządku obrad. Wskazuje kolejno poszczególne punkty, odczytuje ich treść, otwiera i prowadzi dyskusję.
2. Przewodniczący rady zamyka dyskusję w poszczególnych punktach porządku obrad po wyczerpaniu listy mówców lub braku zgłoszeń do zabrania głosu, wypowiadając zwięzłe formuły np. „zamykam dyskusję w tym punkcie”. W razie potrzeby przewodniczący rady może zarządzić przerwę w celu umożliwienia komisji rady, wójtowi gminy lub klubowi radnych zajęcie stanowiska wobec zgłoszonych wniosków, bądź przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.


Czyli z powyższego wnioskuję, że ani radny Dziekan, ani przewodniczący nie znają statutu, albo celowo działają wbrew jego zapisom.

M.Kawalec zapytanie w sprawie wysokości nagród … tu

Wykład radnego P.Gamracy jak pracuje rada, a jak powinna pracować (kółko czy kwadrat) … tu

M.Kawalec w wolnych wnioskach … tu

Całe nagranie z sesji … tu kliknij

Poniżej moje zapytanie w sprawie wysokości nagród.

20220321 zapytania 1


20220321 zapytania 2

Aktualizacja 02.04.2022

Poniżej odpowiedź na moje zapytania.

20220402 odpowiedz nagrody w2021 1
20220402 odpowiedz nagrody w2021 2

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na lata 2022-2024”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 w Gminie Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Wójta Gminy Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec za rok 2021.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 16 marca  2022 roku  o godzinie  9.00  w zdalnym trybie obradowania.

Komisje odbędą się 14 marca o godz. 9.00 w zdalnym trybie obradowania.

Aktualizacja 09.03.2022
Dziś gmina udostępniła
projekty uchwał … tu

Petycje dostępne są … tu