IV Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 30.12.2014

W dniu 30.12.2014 r. odbyła się sesja budżetowa Rady Gminy Mielec.
Rada Gminy zgodziła się na podwyżkę ceny wody o 20 groszy za m3 i ścieków również o 20 groszy za m3 jaką zaproponował GZGK. Cena m3 ścieków będzie jednak wyższa od ceny dotychczasowej o 60 groszy za m3 ponieważ nie będzie już dotacji, która wynosiła w 2014 r. 40 groszy. Podwyżka sumaryczna wody i ścieków dla mieszkańca mającego kanalizację średnio wyniesie ok. 5 zł miesięcznie.
Przyjęty został też plan odnowy Woli Mieleckiej dostępny poniżej.

Film z IV sesji (całość) … tu

Film z poprzedniej III sesji (całość) … tu

Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.

2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wola Mielecka”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/310/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec długoterminowej pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podleszanach na lata 2014 – 2015
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLIV/351/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2015.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 roku o godzinie 9:00 w sali widowiskowej
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie.