V Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 18.02.2015 – odstąpienie od terenów przemysłowych

Dziś 18.02.2015 r. odbyła się V sesja Rady Gminy Mielec. Tematem, który przewijał się najczęściej było wydawanie pieniędzy za poprzedniego wójta (tereny przemysłowe, czekające nas spłaty przegranych w sądach spraw).

Od 39 minuty i 30 sekundy rozpoczyna się pkt. 9 sesji (odstąpienie od realizacji terenów inwestycyjnych). Można usłyszeć jakie kwoty zostały wydane (ok. 1 mln zł) i jakie ewentualne koszty czekałyby nas, jeżeli realizowalibyśmy nadal ten projekt (ok. 12 mln. zł).

Od 1 h 24 m i 5 s rozpoczyna się pkt. 10 sesji (zmiany w budżecie) i znów wraca sprawa zwrotu pieniędzy za decyzje poprzedniego wójta.

Od 1 h 54 m i 30 s rozpoczynają się wolne wnioski
Od 1 h 58 m i 50 s poruszam w wolnych wnioskach tematy:
reklamacja chodnika w Woli Mieleckiej przy drodze do Trzciany,
parking przed gminą,
placówka wsparcia dziennego (odpowiedź pod koniec sesji),
dotacje dla klubów sportowych,
kanalizacja (Wola Mielecka, Rzędzianowice, Podleszany, Książnice, Goleszów).


Film z sesji … tu

Porządek obrad:
1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLVI/360/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Mielec wykonania zadania własnego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez Gminę Mielec .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadania własnego gminy w zakresie utworzenia, prowadzenia utrzymywania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez Gminę Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od realizacji założeń projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.