XV Sesja 19 grudnia 2011 roku

Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Prezentacja logo Gminy Mielec i wystąpienia Gości Honorowych.
4. Informacja w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie.
5. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mielec przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mielec na lata 2011-2032.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Nowa jakość” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/163/2005 Rady Gminy w Mielcu z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji o gruntach, lasach i o nieruchomościach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 19 grudnia 2011 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

Na komisji w dniu 15.12.2011 roku został przez radnych poruszony temat przyłączenia Woli Mieleckiej do Mielca.
Ten sam temat poruszono na sesji w dniu 19.12.2011r. Poruszono wówczas jeszcze sprawę filmowania sesji i kilka innych kwestii, które można zobaczyć w materiale niżej przedstawionym.

Sprawy przyłączenia Woli Mieleckiej do Mielca i  filmowania sesji

Nagranie z komisji, gdzie poruszono sprawę Woli Mieleckiej

O podwyżkach za wynajmowanie lokali pod ośrodki zdrowia

Prognoza finansowa i całe wolne wnioski