XXIX Sesja Rady Gminy Mielec 28.03.2013 odwołanie wiceprzewodniczącej

Porządek obrad :
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonych w miejscowości Podleszany na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Woli Mieleckiej stanowiącej mienie komunalne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Rzędzianowicach stanowiącej mienie komunalne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Książnice na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały własnej Nr XXVII/ 211/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 21 lutego 2013 r. określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mielec podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr I/3/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie Wyboru Przewodniczących Komisji Rady Gminy Mielec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr I/4/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Mielec.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.
Sesja odbędzie się w dniu 28 marca 2013 roku (czwartek) o godzinie  9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec,

ul. Jadernych 7.

W dniu 28 marca 2013 r. odbyło się XXIX posiedzenie Rady Gminy Mielec.
Podczas tej sesji w tajnym głosowaniu odwołana została wiceprzewodniczącą Rady Gminy Mielec Wanda Mika. Wynik głosowania 8:6 (za odwołaniem).
Do pełnienia tej funkcji zgłoszone zostały dwie kandydatury. Krzysztof Cygan z Chrząstowa, który uzyskał w tajnym głosowaniu 6 głosów i Jan Kołodziej z Woli Mieleckiej, który uzyskał 7 głosów. W głosowaniu brało udział 14 radnych i jeden głos był nieważny. Ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości (w przypadku tej rady jest to 8 głosów) wybór wiceprzewodniczącego rady nie został rozstrzygnięty.


Film z tematu odwołania i wyboru nowego wiceprzewodniczącego … tu