Zebranie wiejskie 08.09.2019 – Fundusz sołecki

Porządek zebrania:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Informacja wójta na temat podjętych przez gminę działań dotyczących poprawy stanu melioracji na terenie Woli Mieleckiej po lokalnych podtopieniach w maju br.
  3. Informacja sołtysa z jego działalności i stanu finansów sołectwa.
  4. Informacja sołtysa na temat wykonanego i planowanego funduszu sołeckiego.
  5. Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających na 2020 rok.
  6. Sprawy różne.

Razem z Radą Sołecką uzgodniliśmy, że na zebraniu przedstawimy wniosek w którym kwotę 37 545,20 zł rozdysponujemy w następujący sposób.
1 – Wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 103427R w miejscowości Wola Mielecka – 17 045,20 zł.
2 – Remont obiektu komunalnego LKS w miejscowości Wola Mielecka – 12 700 zł.
3 – Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Mieleckiej – 6 000 zł.
4 – Wsparcie finansowe imprezy integracyjnej pod nazwą „Dzień Seniora” – 1 800 zł.

Na zebranie przybył Zastępca Wójta. W związku z tym, że się spieszył zmieniono porządek obrad i przesunięto sprawy różne w miejsce pkt 3.

Informacja wójta na temat podjętych przez gminę działań dotyczących poprawy stanu melioracji na terenie Woli Mieleckiej po lokalnych podtopieniach w maju br. … tu

Informacja sołtysa – stan finansów sołectwa… tu

Informacja sołtysa z  działalności … tu

Wykonany dotychczas i planowany fundusz sołecki … tu

Rozdysponowanie funduszu sołeckiego … tu

Sprawy różne … tu

Podziękowania …tu

Film z zebrania … tu

Fundusz sołecki w kwocie37 545,20 zł przeznaczono:

1 – Wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 103427R w miejscowości Wola Mielecka – 17 045,20 zł.

2 – Remont obiektu komunalnego LKS w miejscowości Wola Mielecka – 12 700 zł.

3 – Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Mieleckiej – 6 000 zł.

4 – Wsparcie finansowe imprezy integracyjnej pod nazwą „Dzień Seniora” – 1 800 zł.