Zebranie wiejskie 14.09.2014

Dziś odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym tematem było rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego. Wcześniej pisałem o propozycjach jakie padały na spotkaniu Rady Sołeckiej. Pieniądze zostały przeznaczone na:
kamień na drogę graniczną z Rzędzianowicami 1400 zł
zakup książek do biblioteki 2000 zł
zakup sprzętu sportowego dla klubu sportowego 6500 zł
na piec dla Koła Gospodyń Wiejskich 2500 zł
na dokumentację umożliwiającą wykonanie oświetlenia na drodze gminnej 3000 zł
na doposażenie przedszkola w materiały dydaktyczne i zabawki 8118 zł
na organizację dnia seniora w 2015 r. 1000 zł

Członek Rady Sołeckiej i zarazem przewodniczący komisji rewizyjnej w klubie START Wola Mielecka Zbigniew Wicherski w momencie gdy podjąłem niewygodne dla pewnej grupy tematy zarzucił mi bezpodstawnie, że w sposób sztuczny przedłużam zebranie i robię propagandę. Dodam tylko, że człowiek ten ma na swoim koncie niechlubne czyny po których musiał zmienić pracę.

Filmowy skrót … tu

Całe zebranie wiejskie … tu

Poniżej zamieszczone nagranie ze spotkania Rady Sołeckiej przedstawia rozmowy na temat proponowanego rozdysponowania środków z fundusz sołeckiego. Słychać też, że nie zostały głosowane żadne wnioski.
Zebranie Rady Sołeckiej … tu

Forum … komentuj tu

Propozycja Rady Sołeckiej.

W dniu 14 września 2014 roku (niedziela)  godz. 17:00 w Domu Ludowym w Woli Mieleckiej, odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:
1. Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających na 2015 rok.
2. Sprawy bieżące wsi.


Wysokość funduszu sołeckiego na 2015 r. – 24 518,31 zł

Fundusz sołecki to środki zagwarantowane w budżecie gminy dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia na wsi. Nowe przepisy dają umożliwić realizacji wspólnych przedsięwzięć przez sołectwa z terenu danej gminy.

Każde z sołectw ma uchwalać oddzielnie wniosek dotyczący wspólnego przedsięwzięcia. Umożliwi to kumulowanie środków funduszu na realizację większych inwestycji.

W ustawie zapisano też możliwość zmian w ciągu roku budżetowego w planowanych przedsięwzięciach oraz jego zakresu w ramach przyznanego limitu środków.

Dotychczas zgłoszone w ramach funduszu projekty nie mogły być zmieniane w trakcie roku budżetowego.

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków funduszu sołeckiego jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku.

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku łącznie muszą spełniać następujące warunki:

  • mieszczą się w zakresie zadań własnych gminy,
  • służą poprawie życia mieszkańców,
  • są zgodne ze strategią rozwoju gminy,

Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

Decyzja o wyborze planowanych zadań należy do mieszkańców sołectwa.

Propozycje jakie padały na spotkaniu rady sołeckiej:

8 tys. zł. na kamień na drogi (wskazano tylko dwie)

2 tys. zł. na książki do biblioteki

6,5 tys. zł. na klub LKS Start

2,5 tys. zł. na remont przystanków

2,5 Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich 

3 tys. zł. OSP

Jeżeli mieszkańcy mają inną propozycję mogą ją zgłosić. Potrzeba do tego co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Muszą się podpisać na liście za danym wnioskiem, przyjść na zebranie, przedstawić ten wniosek (na kwotę bliską 24 518,31 zł) i większość musi go przegłosować.

Zachęcam do innych propozycji.